Finansijska podrška

Naziv finansijske institucije: Garantni fond Republike Srpske A.D. Banja Luka

Adresa:Vidovdanska 2

Telefon:+387 51 231-380, +387 51 231-390

E-mail: info@garantnifondrs.org

Web: www.garantnifondrs.org

 

Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka je osnovan Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1423/10 od 09.07.2010. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 72/10 i 24/11), a na osnovu donesenog Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 50/10).

Osnivač Fonda je Republika Srpska, Fond ima status pravnog lica i upisuje se u sudski registar kao zatvoreno akcionarsko društvo.

Svojstvo pravnog lica Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka (u danjem tekstu: Fond) je stekao Rješenjem o upisu osnivanja akcionarskog društva u registar Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 057-0-Reg-10-001657 od 28.10.2010. godine.

 

Ponuda kredita:

 

 

 

Naziv finansijske institucije: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske A.D. B.Luka

Adresa: Vidovdanska 2

Telefon: +387 51 334-700, +387 51 334-783

Fax: +387 51 334-770

Web: www.irbrs.org

 

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) osnovana je 06.12.2006. u skladu sa Zakonom o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Registrovana je kao akcionarsko društvo, u kojem 100% vlasništvo ima Republika Srpska.

Strateški ciljevi IRBRS su podsticanje investicija i podrška razvoju u Republici Srpskoj. Pored toga, uloga IRBRS ogleda se u profesionalnom i efikasnom upravljanju imovinom Republike Srpske, koja je formalno-pravno registrovana u šest fondova.

 

Ponuda kredita:

 

 

 

Naziv finansijske institucije: NLB Banka A.D. Banja Luka- Filijala Trebinje

Adresa: Svetosavska 3

Telefon:+387 59 260-953

Fax:+387 59 260-933

E-mail: helpdesk@nlbbl.com

Web: www.nlbbl.com

 

 

NLB Banka a.d. Banja Luka je jedna od vodećih komercijalnih banaka na teritoriji,sa 500 zaposlenih radnika i 65 organizacionih jedinica širom Republike Srpske. Svoje povjerenje Banci je poklonilo preko 23.000 pravnih lica i više od 290.000 građana, a preko120.000 klijenata koristi različite kartične proizvode Banke.Stabilnost i visina kapitala, visok  kreditni potencijal, dobar imidž i  potvrđen kvalitet banke, otvara novu  perspektivu NLB Banci na finansijskom tržištu.

 

Ponuda kredita:

 

 

 

 

 

Naziv finansijske institucije:  Nova banka A.D. Banja Luka – Filijala Trebinje

Adresa: Herceg Stefana Kosače broj 1

Telefon:+387 059/261-294

Fax:+387 059/270-011

E-mail: office@novabanka.com

Web: www.novabanka.com

 

 

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita, dokumentarnih poslova, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca, mjenjačkih poslova i slična), ali takođe obavlja i veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su brokerske operacije, kastodi poslovanje, factoring i forfeting.

Ponuda kredita:

 

 

Naziv finansijske institucije: Unicredit Bank Banja Luka- Filijala Trebinje

Adresa: Kralja Petra I oslobodioca 22, Trebinje

Telefon: +387 59 270 861

Fax:+387 51 213-391

E-mail: info-bl@unicreditgroup.ba

Web: www.unicreditbank-bl.ba

 

UniCredit Bank Banja Luka je članica UniCredit Grupe. UniCredit Grupa rukovodi vodećom mrežom poslovnih jedinica u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa preko 2 900 poslovnih jedinica. Zapošljava 60 000 radnika koji servisiraju 17 miliona klijenata u 24 zemlje. UniCredit Bank Banja Luka posluje na temeljima bankarske tradicije započete još davne 1910. godine na ovim prostorima. Sa sjedištem u Banjoj Luci, jedna je od banaka sa najdužom tradicijom poslovanja u Bosni i Hercegovini. Početkom 2002. godine izvršen je proces vlasničke transformacije i banka mijenja naziv u Nova Banjalučka Banka a.d. Banja Luka. Od 1. juna 2008. godine, Nova Banjalučka Banka posluje pod nazivom UniCredit Bank Banja Luka.

Ponuda kredita:

 

 

Naziv finansijske institucije: Komercijalna banka a.d. Banja Luka- Filijala Trebinje

Adresa: Dušanaova 21

Telefon:+387 59 273-671

Fax: +387 59 273- 670

E -mail: office@kombank-bl.com

Web: http://www.kombank-bl.com

 

Komercijalana banka a.d. Banja Luka je osnovana kao univerzalna banka, radi obavljanja svih poslova u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.

Komercijalna banka a.d. Banja Luka počela je sa radom 26. septembra 2006 godine. U akcionarskom kapitalu banke od 60 miliona KM većinski akcionar sa učešćem od 99,9 % je Komercijalna banka a.d. Beograd, jedna od vodećih banaka u Srbiji.

 

Ponuda kredita:


 

Naziv finansijske institucije: Addiko Bank a.d. Banja Luka- Filijala Trebinje

Adresa: Preobraženska 2

Telefon: +387 59 273-513; 273-514, 273-515

Fax:+387 59 273-519

E-mail: info.rs.ba@addiko.com

Web: www.addiko-rs.ba

 

Addiko Bank a.d. na tržištu Republike Srpske posluje od 2002. godine, nudeći finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima. Mreža Addiko banke danas obuhvaća preko 30 poslovnica te više od 50 bankomata. Addiko Bank a.d. članica je Addiko grupacije. Addiko Bank AG je međunarodna bankarska i finansijska grupacija koja se sastoji od mreže banaka u pet zemalja: Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji , a središte holdinga nalazi se u Beču u Austriji. Addiko Bank posluje kroz više od 250 poslovnica te pruža finansijske usluge za više od 1,1 miliona klijenata. Advent International i Evropska banka za obnovu i razvoj službeno su 17. jula 2015.godine postali novim vlasnicima bivše Hypo Group Alpe Adria AG koja se sastojala od spomenute mreže banaka u Jugoistočnoj Europi.

 

Ponuda kredita:


 

Naziv finansijske institucije: Raiffeisen BANK dd- Filijala Trebinje

Adresa:Vuka Mićunovića bb 89 101 Trebinje

Telefon: +387/ 59 225-952

Fax:+387 51 321-120

E-mail: info.rbbh@raiffeisengroup.ba

Web: http://www.raiffeisenbank.ba/

 

Banka je osnovana 07.11.1992. godine, pod nazivom Market Banka dd Sarajevo, kao dioničarsko društvo sa dominantnim učešćem privatnog kapitala (preko 90%). 21. jula 2000. godine Raiffeisen Zentralbank Österreich AG preuzima većinski paket dionica (89,71%) i Banka mijenja ime u RaiffeisenBANKdd Bosna i Hercegovina. Ovim Banka biva integrisana u mrežu RZB-a, koja ima svoje banke u 16 zemalja regiona Centralne i Istočne Evrope. U maju 2001. godine Raiffeisen Zentralbank Österreich AG je postala stopostotni vlasnik još jedne bosanskohercegovačke banke, Hrvatske poštanske banke dd Mostar, koja je ubrzo potom promijenila ime u Raiffeisen Bank HPB dd Mostar. Od 01.01.2003. godine, kada je Raiffeisen Bank HPB pripojena Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, započelo je novo razdoblje u poslovanju Banke. Realizacijom ovog projekta Banka je ojačala svoju poziciju na BH tržištu i povećala bilansnu masu na preko jednu milijardu KM, te značajno proširila svoju poslovnu mrežu.

 

Ponuda kredita:


 

Naziv finansijske institucije: Sberbanka a.d. Banja Luka

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca bb,

Telefon: +387/59 270-220

Fax: +387 51 213-391

E-mail: info@sberbankbl.ba

Web: www.sberbankbl.ba

 

Sberbank a.d. Banja Luka je članica Sberbank Europe AG grupacije – univerzalne bankarske mreže koja posluje u centralnoj i istočnoj Evropi. Sberbank Europe AG sa sjedištem u Beču je bankarska grupacija koja je 100% u vlasništvu Sberbank Rusije. Sberbank Europe je prisutna na 10 tržišta centralne i istočne Evrope (CEE): Austrija, Bosna i Hercegovina (Sarajevo i Banja Luka), Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Srbija, Ukrajina i Njemačka. Sberbank Europe posluje ukupno u 230 filijala i zapošljava oko 4.300 radnika. Sberbank ima više od 135 miliona klijenata fizičkih lica i milion klijenata velikih preduzeća u 22 zemlje. Sberbank ima najveću distributivnu mrežu u Rusiji sa skoro 17.000 filijala, a međunarodne operacije vrši u Velikoj Britaniji, SAD, zemljama ZND, centralnoj i istočnoj Evropi, Turskoj i drugim zemljama. Banka ima bankarsku licencu br. 1481 izdatu na ime Banke Rusije. Sberbank a.d. Banja Luka je 99,64% u vlasništvu Sberbank Europe AG, dok je preostalih 0,36% akcija u vlasništvu Sberbank BH d.d. Sarajevo.

 

Ponuda kredita:


 

Naziv finansijske institucije: Pavlović Internacional Bank- Filijala Trebinje

Adresa: Краља Петра I Ослободиоца 35

Telefon: +387/59 224- 647

Fax: +387 59 224- 647

 

Američka priča gospode Mire i Slobodana Pavlović počinje šesdesetih godina prošlog vijeka, kada je Mira sa roditeljima iz Jugoslavije otišla u Austriju, a zatim u Čikago, dok je Slobodan, nakon nekoliko godina provedenih u Skoplju, preko Beograda otišao u Njujork, a zatim u Čikago. Sreli su se i zavoljeli u fabrici u kojoj su oboje radili. Prvih godina braka živjeli su skromno, Slobodan je uz rad stekao diplomu inženjera i ubrzo započinju sopstveni biznis.

Ohrabren uspjehom u Americi i nostalgičan za rodnim krajem, Slobodan Pavlović početkom devedesetih godina nove poslovne planove počinje da ostvaruje u kraju iz koga je potekao. Rođena je ideja o mostu na Drini i gradu „Slobomir“ koji će iz temelja biti podignut pored rijeke. Most je završen 28. Avgusta 1996. Godine i istog dana podignut je kaman temeljac za novi grad na Drini. Potom je sa radom počela Pavlović Internacionalna Bnka, danas jedna od najsolidnijih u Republici Srpskoj.

O tome kakve šanse pruža Amerika i kako ih treba iskoristiti, kao i sve ono što je do sada uradio bračni par Pavlović, Slobodan piše u knjizi „Kako sam uspeo“, i napominje da je dobročinstvo način života, kao i da upornost i rad moraju dati dobre rezultate.

Ponuda kredita: