JAVNI POZIV MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA (MSP) U SVRHU BESPOVRATNE FINANSIJSKE PODRŠKE U PROVOŠENJA MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Svrha provođenja ovog Javnog Poziva je pružanje podrške za najmanje 18 MSP kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 10 MSP za provođenje detaljnih energetskih audita i 3 MSP za uvođenje sistema upravljanja energijom. Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti MSP koja su registrovana najmanje dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 zaposlenih.

Za sufinansiranje će se odabrati prihvatljive mjere za podršku u iznosima:

  1. Obnovljivi izvori energije, industrijska/procesna energijska efikasnost, energijska efikasnost objekta, će se subvencionisati iznosom do 10 % od ukupne investicije kroz subvencioniranje kamate kredita ili do maksimalno 40.000,00 BAM – najmanje 18 malih i srednjih preduzeća
  2. Podrška uvođenju sistema upravljanja energijom EN ISO 50001 / EN 16001, će se subvencionirati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova uvođenja sistema upravljanja energijom – najmanje 3 mala i srednja preduzeća
  3. Izrada energijskog audita će se subvencionisati u cijelosti do maksimalnog iznosa od 10.000,00 BAM – za 10 malih i srednjih preduzeća

Kako bi ispunio uslove za subvenciju kamatne stope, MSP (podnosioc prijave) mora osigurati sljedeće:

– Odobrena projektna dokumentacija od strane kreditne institucije (komercijalne banke, međunarodne finansijske institucije, itd.), kao efikasna u smanjenju utjecaja na okoliš kroz provedbu mjere energetske efikasnosti/obnovljive energije.

– Nakon podnošenja prijedloga projekta, evaluacije i odobrenja, predloženi projekt mora biti izveden i pušten u rad nakon čega će se vršiti isplata subvencije.

Svi zainteresovani podnosioci prijava se savjetuju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi, u skladu sa ovim javnim pozivom, te da iste dostave na JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com u formi priloga e-mail-u ili putem Google Drive ili WeTransfer linka, sa naznakom “Prijava za učešće na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta“. Svaki dokument koji se dostavlja mora biti sačuvan kao poseban elektronski dokument sa odgovarajućim nazivom (pratiti instrukcije date u Prilogu 3).

Prijave se mogu podnijeti do 12.08. 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti na adresu JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com sa naznakom “Upit za prijavu za učešće na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta” u periodu od 12.07. do 25.07.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.


There is no ads to display, Please add some