JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Trebinja u okviru vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM)

U okviru projekta „Uvođenje inovacija u MSP u okviru vaučer programa”, Razvojna Agencija Grada Trebinja raspisuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Trebinja u okviru vaučer programa iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM)

 

 1. Predmet poziva

Razvojna Agencija Grada Trebinja objavljuje Javni poziv za finansiranje konsultantskih usluga u okviru vaučer programa za uvođenje inovacija iz Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM).

Aktivnost se provodi u okviru projekata “Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU”, koji provodi Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, a finansiran je od strane Švedske. Projekat je nastavak projekta Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH (SBA u BiH) i ima za cilj da ubrza ekonomsku integraciju sa EU u oblasti strateškog i policy okvira za mala i srednja preduzeća (MSP), sa naglaskom na implementaciju, monitoring i evaluaciju strategija i politika za MSP.

Javni poziv se raspisuje u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka i Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Cilj javnog poziva je unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) sa područja Grada Trebinja, kroz proces uvođenja inovacija, koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju.

 1. Prihvatljivi korisnici usluga podrške

Prihvatljivi korisnici usluga podrške za uvođenje inovacijasu poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. Registrovani su kao privredna društva,
 2. Pripadaju kategoriji MSP,
 3. Imaju adresu sjedišta na području Grada Trebinja,
 4. Do trenutka objave ovog Javnog poziva obavljaju djelatnost duže od 12 mjeseci,
 1. Posluju u jednom od prihvatljivih sektora, navedenih u Pregledu razreda iz klasifikacije djelatnosti(KDRS 2010)kojem treba da pripadaju podnosioci prijava/MSP, koji je sastavni dio Uputstva.
 1. Raspoloživa sredstva i namjena sredstava

Ukupan raspoloživi iznos za finansiranje konsultantskih usluga za ovaj Javni poziv je 73.875,00 KM.

Maksimalan pojedinačni iznos sufinansiranja iz vaučer programa iznosi 14.000,00 KM, dok je minimalni iznos 5.000,00 KM. Podnosioci prijava nisu dužni obezbijediti sufinansiranje predloženih konsultantskih usluga iz sopstvenih izvora.

Sredstva iz vaučer programa namijenjena su realizaciji intervencija koje doprinose uvođenju inovacija u MSP, korištenjem konsultantskih usluga od strane izabranih korisnika usluga. Prihvatljive intervencije se odnose na razvoj novog ili unapređenje postojećeg proizvoda/usluge, razvoj novog ili unapređenje postojećeg procesa, te inovacije u oblasti marketinga.

 1. Pružaoci usluga (konsultanti)

Pružaoci usluga (konsultanti) za uvođenje inovacija su poslovni subjekti, naučne, obrazovne i istraživačke ustanove/institucije, kao i fizička lica.

Izbor konsultanata, odnosno pružalaca usluga za uvođenje inovacija kod izabranih korisnika usluga vrši Razvojna Agencija Grada Trebinja, vodeći računa o predloženoj intervenciji, te obezbjeđenju odgovarajućeg kvaliteta konsultanta i pružene usluge.

 1. Ocjena prijava i izbor korisnika usluga

Sve pristigle prijave prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na:

 • Kompletnost prijave,
 • Prihvatljivost podnosioca prijave,
 • Prihvatljivost predložene usluge.

Izbor korisnika usluga podrške će se vršiti prema redoslijedu dostavljanja prijava, do utroška raspoloživih sredstava.

 1. Način podnošenja prijava

Prijave se dostavljaju u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na sljedeću adresu: Razvojna Agencija Grada Trebinja, Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje, sa sljedećom naznakom na koverti: „Prijava za dodjelu sredstava za uvođenje inovacija u MSP, ne otvarati prije sastanka Komisije.“

Ovaj Javni poziv je otvoren do 06.03.2023. godine, do 15 časova.

Uslovi za prijavu, detaljno pojašnjenje načina prijavljivanja, Uputstvo, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na linku https://msptb.net/?page_id=40 .

Uputstvo za prijavu_vaučer program

Prilog _1_prijavni_obrazac_TREDEA-1

Br: 390-11/22

08.11.2022. godine


There is no ads to display, Please add some